Za Pacijente

Ćelijska terapija

Ćelijska terapija, terapija zasnovana na ćelijama, je vrsta medicinskog tretmana koji uključuje upotrebu živih ćelija za liječenje ili prevenciju bolesti. To je oblast medicine koja se brzo razvija i obećava mnogo za različita stanja, uključujući liječenje melanoma i drugih karcinoma.

Terapije zasnovane na ćelijama mogu uključivati upotrebu različitih tipova imunih ćelija, kao što su ćelije T limfocita, prirodne ćelije ubice (NK) ili dendritske ćelije koje igraju važnu ulogu u imunološkom odgovoru protiv raka. Ove različite ćelijske terapije su aktivna oblast istraživanja potencijalnog liječenja raka.

Važno je napomenuti da su terapije zasnovane na ćelijama ili odobrene ili one koje se još uvijek testiraju na klinikama još uvijek relativno nove i možda nisu dostupne u svim zdravstvenim ustanovama. Dostupnost i prikladnost terapija zasnovanih na ćelijama zavise od različitih faktora, uključujući specifičan tip i stadijum raka, kao i opšte zdravlje pacijenta.

Šta je ćelijska terapija?

Ćelijske terapije su stvorene da poboljšaju način na koji imuni sistem pacijenta reaguje i bori se protiv ćelija raka u tijelu. Oni se kreiraju pojedinačno za svakog pacijenta kroz radno intenzivan proces koji uključuje prikupljanje specifičnog skupa ćelija iz krvi ili tumorskog tkiva, njihovo modifikovanje ili proširenje u laboratoriji, a zatim njihovu reinfuziju nazad u pacijenta. Mogu se koristiti i druge terapije prije, tokom ili poslije infuzije ovih ćelija da bi se dodatno stimulisala imunološka reakcija.

Tokom poslednjih nekoliko godina, genetski modifikovane imunske terapije zasnovane na T-ćelijama koje se nazivaju terapije himernim antigenskim receptorima (CAR-Ts) su odobrene za upotrebu u različitim vrstama raka krvi. Kod melanoma, prvi limfocit koji infiltrira tumor (TIL) Terapija pod nazivom AMTAGVI (lifileucel) je dobila odobrenje FDA početkom 2024. Tokom ove vrste TIL terapije, ćelije T limfocita –– se izoluju iz hirurški uklonjenog tumorskog tkiva. Ove ćelije se zatim umnožavaju u laboratoriji i aktiviraju prije nego što se ponovo unesu u pacijenta. AMTAGVI je prva ćelijska terapija odobrena za upotrebu kod raka solidnog tumora.

Šta je imunoterapija T ćelija limfocita koji infiltriraju tumor (TIL)?

Terapija limfocitima koji infiltriraju tumor (TIL) je vrsta ćelijske terapije koja se može koristiti u liječenju određenih karcinoma, uključujući melanom. Evo kako funkcioniše TIL terapija poput AMTAGVI:

  1. Sakupljanje tumorskog tkiva: Prvi korak u TIL terapiji je hirurško uklanjanje tumora od pacijenta. Ovo tumorsko tkivo sadrži imune ćelije zvane limfociti, uključujući T ćelije, koje su infiltrirane u tumor.
  2. Proizvodnja: Tumorsko tkivo se zatim odnosi u laboratoriju gdje se imune T ćelije, nazvane limfociti, izoluju iz tumora. Ove T ćelije se zatim uzgajaju i umnožavaju u laboratoriji milijardu puta.
  3. Kondicioniranje: Prije nego što se T ćelije mogu ponovo ubrizgati u pacijenta, pacijent će proći režim hemoterapije za kondicioniranje. Ovo kondicioniranje pomaže u suzbijanju imunološkog sistema pacijenta i stvaranju prostora za infuzirane T ćelije da se prošire i efikasno funkcionišu.
  4. Infuzija: Aktivirane i proširene T ćelije se zatim infundiraju nazad u krvotok pacijenta. Ove T ćelije zatim mogu da putuju do mjesta tumora i ciljaju ćelije melanoma.
  5. Nakon infuzije: Nakon infuzije, pacijent prima doze IL-2 (aldesleukina) da aktivira T ćelije koje su unijete kroz  infuziju.

TIL terapija ima za cilj da iskoristi sopstveni imuni sistem pacijenta da cilja i uništi ćelije melanoma. Infuzirani TIL su posebno odabrani i prošireni da prepoznaju i napadnu tumorske ćelije.

Kada se TIL infundiraju, oni mogu da migriraju na mjesto tumora i infiltriraju tumorsko tkivo. Ove aktivirane T ćelije koje prepoznaju odabrane su zato što su u stanju da identifikuju jedinstvene karakteristike koje se nalaze na površini ćelija melanoma i zatim pokrenu imuni odgovor protiv njih. TIL mogu direktno da ubiju ćelije raka i mogu pomoći privlačenju drugih imunih ćelija na mjesto tumora.

TIL terapija se koristi za liječenje pacijenata sa uznapredovalim melanomom kada drugi tretmani nisu bili uspješni. Važno je napomenuti da je TIL terapija kompleksan i personalizovan pristup liječenju. Uspjeh TIL terapije zavisi od različitih faktora, uključujući kvalitet i kvantitet izolovanih TIL, režim kondicioniranja i karakteristike tumora pacijenta.

Ako vi ili neko koga poznajete razmišlja o TIL terapiji melanoma, ključno je da se konsultujete sa kvalifikovanim zdravstvenim radnikom koji može da pruži personalizovane savjete i smjernice na osnovu specifičnog zdravstvenog stanja i okolnosti pojedinca.

Najnovije ćelijske terapije za melanom

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je ćelijsku terapiju za melanom:

AMTAGVI (lifileucel) – T ćelijska imunoterapija limfocita infiltrirajućih tumora (TIL) za pacijente sa uznapredovalim melanomom koji su napredovali na imunoterapiji zasnovanoj na PD1 i terapiji BRAF/MEK ako je njihov melanom mutantni BRAF.